26 lutego 2024

Odzyskanie pieniędzy z polisolokaty – jakie są konsekwencje?

Około 8-10 lat temu, na mniejszą skalę także obecnie, wiele osób otwierało i wciąż otwiera polisolokaty. Produkt ten w swojej ofercie miały lub mają pośrednicy finansowi (Open Finance), towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Axa, Allianz i wiele innych) oraz banki (np. Getin Bank, Deutsche Bank). Z uwagi na fakt, że posiadanie polisolokaty związane jest z różnego typu opłatami: wstępną, za zarządzanie środkami, likwidacyjną, natomiast brak gwarancji wypłaty środków na koniec trwania umowy, wzrasta liczba postępowań dotyczących odzyskania kosztów likwidacyjnych i pieniędzy z polisolokat.

Likwidacja polisolokaty – jakie mogą być następstwa?

Polisolokata – w dużym skrócie i według najprostszej definicji – to kombinacja ubezpieczenia na życie i dożycie z lokatą oszczędnościowo-inwestycyjną. W polisolokacie podział wpłacanych funduszy nie jest równy – przeważająca ich część przekazana jest na ryzykowne inwestycje. Zapisy w umowie wiążącej z bankiem czy ubezpieczycielem są z reguły niekorzystne. W razie nieudanej inwestycji, opłatami zostaje obarczona tylko jedna strona, czyli klient.
Wpłaty na polisolokatę trzeba wnosić z częstotliwością określoną w umowie, na przykład co miesiąc, kwartał, pół roku lub raz w roku. Popularną praktyką instytucji prowadzących polisolokaty jest reguła, że w razie braku wpłaty, np. przez okres 3 miesięcy pod rząd, polisolokata zostaje zlikwidowana, a klient odbiera niewielką część z funduszu, jaki dotychczas zdołał zgromadzić.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Okres obowiązywania umowy o polisolokatę to kilka do nawet kilkudziesięciu lat, tym samym często posiadacze polisolokaty postanawiają o jej likwidacji przed końcem jej trwania. Po podjęciu tej decyzji od właściciela jest pobierana opłata likwidacyjna – może ona sięgać nawet kwoty odpowiadającej ilości środków uzbieranych do tej pory na polisolokacie. W przypadkach likwidacji polisolokaty wskazane jest zatem skorzystać z profesjonalnej porady – na rynku usług prawniczych są kancelarie doświadczone w prowadzeniu postępowań, takich jak likwidacja polisolokat i odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat.